วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ศูนย์แอริค (ERIC) โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์/สพม.เขต 33 สุรินทร์ จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม 1-6 จำนวน 100 คน


ศูนย์แอริค (ERIC) โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 จะจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนจำนวน 100  คน  (ม.1-6 จากโรงเรียนสังกัดสพท.เขต 2 เดิม 23 โรงเรียน)  หว่างวันที่  22 – 23 เดือนมิถุนายน 2556   ณ ศูนย์ ERIC โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 คนจากโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์, ท่าตูมประชาเสริมวิทย์, รัตนบุรี, สนมวิทยาคาร  นอกนั้นโรงเรียนละ 4 คน

แกศึกษาพัฒนา                    ขวาวใหญ่วิทยา           ช้างบุญวิทยา
ชุมพลวิทยาสรรค์                 ดอนแรดวิทยา             ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์          ทุ่งกุลาพิทยาคม          ธาตุศรีนคร
นารายณ์คำผงวิทยาโนนเทพ                    โนนแท่นพิทยาคม        เบิดพิทยาสรรค์ 
พรมเทพพิทยาคม   เมืองแกพิทยาสรรค์      เมืองบัววิทยา 
รัตนบุรี                       ลานทรายวิทยาคาร      ลำพลับพลาวิทยาคาร 
ศรีปทุมวิทยาคม        สนมวิทยาคาร              หนองขุนศรีวิทยา  
หนองอียอวิทยาโปรดแจ้งชื่อนักเรียนในแบบตอบรับและส่ง fax มาที คุณครูดวงใจ  อินทชัยโทรศัพท์/แฟ็กซ์  044-596104  หรือส่ง emailมาที่  ericsurin2@hotmail.comภายในวันที่ 19  มิถุนายน 2556

หมายเหตุ  โปรดรับหนังสือราชการได้ที่ตู้จดหมายที่สพม.เขต 33
วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.2556 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

แบบตอบรับส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ณ ศูนย์ ERIC โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์/ สพม.เขต 33
โรงเรียน.....................................................................อำเภอ........................จังหวัดสุรินทร์
      รายชื่อนักเรียน
                                1……………………………………………………..ชั้น..................
                             2……………………………………………………..ชั้น..................
                       3……………………………………………………..ชั้น..................
                       4……………………………………………………..ชั้น..................

                                   ครูที่รับผิดชอบ...........................................................
                                                                    (                                                         )
                                                                      ตำแหน่ง .....................................

โปรดสง fax หรือ email ไปที่  044-596104  หรือ  ericsurin2@hotmail.com  ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น